Algemene voorwaarden van de Buurtboer

Dit zijn de algemene voorwaarden van De Buurtboer (hierna: De Buurtboer). Ons adres is Helicopterstraat 25b, 1059 CE in Amsterdam en wij zijn ingeschreven in de KvK onder nummer 30019112. De Buurtboer is een handelsnaam van Albron Nederland B.V. (bezoekadres: Rijnzathe 11, 3454PV De Meern).

Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden dan kun je contact met ons opnemen via bovenstaand adres of via service@debuurtboer.nl. 

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen. Als je niet binnen zeven (7) dagen na kennisgeving aangeeft het niet met de wijzigingen eens te zijn, gelden de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf de dag van de kennisgeving op alle nieuwe en lopende overeenkomsten. 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Afnemer De klant en iedere (rechts)persoon die met De Buurtboer een Overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten;

Consument de Afnemer die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen,

Dag Een kalenderdag;

Levering Het leveren van één of meer Producten aan de Afnemer of het leveren van diensten;

Offerte Het aanbod van De Buurtboer om tegen een bepaalde prijs Producten en/of diensten te leveren;

Order Alle aan De Buurtboer verstrekte opdrachten van Afnemer betreffende de Levering van Producten en/of het verrichten van diensten;

Overeenkomst De vastgelegde afspraken inclusief per e-mail tussen De Buurtboer en Afnemer, betreffende de Levering van Producten en/of diensten;

Partij(en) De Buurtboer en Afnemer individueel of gezamenlijk;

Producten Lunchproducten, fruit, levensmiddelenpakketten, aanverwante producten en bijbehorend verpakkingsmateriaal;

Schriftelijk Per post of per e-mail;

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en Orders geplaatst door Afnemer en op alle Offertes die door De Buurtboer aan Afnemer worden gedaan en op elke Overeenkomst waarbij De Buurtboer Producten en/of diensten levert aan Afnemer. 

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen tussen De Buurtboer en Afnemer.

2.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor.

2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het aangaan van een Overeenkomst doet Afnemer afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing zijn. 

2.6 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes, (uitsluiting) herroepingsrecht, totstandkoming en wijziging Overeenkomst

3.1. Alle Offertes van De Buurtboer zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door De Buurtboer worden herroepen, ook indien een Offerte een termijn voor aanvaarding bevat. De Offerte vervalt indien het Product waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

De Buurtboer kan niet aan haar Offerte worden gehouden als de Afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Een Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen gedurende ten minste veertien (14) Dagen, ingaande op de Dag van het aangaan van de Overeenkomst, met uitzondering van de in artikel 6:230p BW vermelde uitzonderingen (onder meer levering van verse voedselproducten of overige producten die door het verstrijken van een korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan).

3.3 Indien een Order door Afnemer volgt naar aanleiding van een Offerte van De Buurtboer, dan komt de Overeenkomst tot stand doordat De Buurtboer de Order van Afnemer Schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering van de Order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat De Buurtboer een begin met de uitvoering van de Order maakt, geldt de factuur van De Buurtboer tevens als orderbevestiging.

3.4 Indien een Order door Afnemer wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande Offerte van De Buurtboer, dan komt de Overeenkomst tot stand doordat De Buurtboer overeenkomstig de Order uitvoering geeft aan de Order. 

3.5 De Buurtboer is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte Order, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De in een Overeenkomst vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s en is exclusief btw en exclusief koerierskosten.

4.2 In afwijking van het vorige lid is De Buurtboer bevoegd om wijzigingen in kostprijzen, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Afnemer door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal De Buurtboer Afnemer minimaal twee weken voor het ingaan van de wijziging berichten.

4.3 Afnemer heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te beëindigen. Beëindiging door Afnemer dient Schriftelijk te geschieden binnen twee weken na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Afnemer de Overeenkomst niet binnen twee weken na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs Schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door De Buurtboer meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5. Betaling 

5.1 De Buurtboer stuurt een factuur van de geleverde Producten en/of diensten op het moment van Levering, als bedoeld in artikel 6 (Levering, risico en levertijd). Facturen worden alleen digitaal verzonden op het door de Afnemer opgegeven e-mailadres. 

5.2 Afnemer dient de factuur van De Buurtboer te betalen via automatische incasso, overschrijving of iDEAL, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst. Afnemer zal daartoe een machtigingsformulier ondertekend retourneren. Afnemer staat ervoor in dat op de datum van afschrijving voldoende saldo op de rekening staat. 

5.3 In geval van betaling op andere wijze dan via automatische incasso, dient Afnemer de factuur van De Buurtboer binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum te betalen op een door De Buurtboer aangewezen bank- of girorekening. 

5.4 Als Afnemer niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan De Buurtboer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: 

15% over de eerste €2500;

10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

0,5% over het overige deel.

5.5 Betaling dient te geschieden in Euro zonder aftrek van enige korting, bankkosten of verrekening, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.6 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Buurtboer te melden.

5.7 De Buurtboer behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling of andere vorm van zekerheid. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft De Buurtboer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn, onverminderd het recht van De Buurtboer tot volledige schadevergoeding.

5.8 In het geval dat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente nadat hij door De Buurtboer Schriftelijk een termijn van zeven (7) Dagen heeft verkregen om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Contractsduur

6.1 Partijen gaan een Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

6.2 De Afnemer kan een Overeenkomst Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De opzegtermijn gaat lopen vanaf de eerste maandag volgend op de datum van de opzegging. 

6.3 Gedurende de 4 weken van de opzegtermijn is het voor de Afnemer niet mogelijk om het abonnement te pauzeren en wordt tenminste de minimum afname van 50 lunches per week aangehouden. 

6.3 De Buurtboer kan een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De opzegtermijn gaat lopen vanaf de eerste maandag volgend op de datum van de opzegging.

Artikel 7. Minimale afname en pauzeren van het abonnement

7.1 De minimale afname van het aantal lunches per week wordt afgestemd in de geaccordeerde offerte. Dit minimumaantal moet worden afgenomen gedurende de volledige looptijd van het abonnement. De minimale afname is niet minder dan 50 lunches per week.

7.2 In het geval dat het abonnement wordt aangepast in aantallen zal de prijs per lunch gewijzigd worden.

7.3 Het is mogelijk om maximaal 30 Dagen per jaar het abonnement geheel of gedeeltelijk te pauzeren.

Artikel 8. Levering, risico en levertijd

8.1 De Buurtboer levert de Producten en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van Levering op de overeengekomen bestemming. Als plaats van Levering geldt het adres dat Afnemer aan De Buurtboer kenbaar heeft gemaakt. In het geval dat er sprake is van Levering van diensten, dan geldt het moment waarop de dienstverlening is voltooid als moment van Levering.

8.2 De door De Buurtboer opgegeven levertijden gaan in op de Dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Order in het bezit zijn van De Buurtboer. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. De Buurtboer is te allen tijde gerechtigd de Producten en/of diensten vóór de opgegeven leverdatum aan Afnemer te leveren. Bij niet tijdige Levering dient de Afnemer De Buurtboer terstond te informeren. Partijen zullen overleggen over een alternatieve levering. De niet geleverde Levering wordt niet in rekening gebracht. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.

8.3 In het geval dat De Buurtboer transportmaterieel, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rolcontainers, kunststof kratten, koeltassen en/of leenemballage ter beschikking stelt voor de Levering, zal Afnemer dit transportmaterieel bij de eerstvolgende Levering aan De Buurtboer retourneren, bij gebreke waarvan De Buurtboer gerechtigd is extra kosten in rekening te brengen. Daarnaast is De Buurtboer gerechtigd aan Afnemer een vergoeding voor het ter beschikking gestelde transportmaterieel in rekening te brengen. De Buurtboer blijft te allen tijde eigenaar van het door haar ter beschikking gestelde transportmaterieel. 

8.4 De vergoeding per soort materiaal bedraagt per stuk: 

 • Kunststof krat: € 40,-
 • Rolcontainer: € 45,-
 • Koeltas: € 25,-

8.5 Indien De Buurtboer Afnemer bij Levering een overzicht verstrekt van het transportmaterieel dat Afnemer volgens De Buurtboer nog onder zich heeft, kan Afnemer binnen zeven (7) Dagen na ontvangst daarvan Schriftelijk reclameren over de juistheid van het overzicht. Als Afnemer niet binnen zeven dagen reclameert is het door De Buurtboer verstrekte overzicht bindend.

8.6 Indien na de Levering van de Producten schade ontstaat aan het transportmaterieel als voornoemd, is De Buurtboer gerechtigd deze schade in rekening te brengen aan Afnemer. Indien naar het uitsluitende oordeel van De Buurtboer er sprake is van onherstelbare schade of indien sprake is van verlies, heeft De Buurtboer het recht aanspraak te maken op de vervangingswaarde van het desbetreffende transportmaterieel. Onder verlies wordt tevens verstaan de situatie waarin transportmaterieel niet bij de eerstvolgende Levering aan De Buurtboer is geretourneerd.

8.7 Het is Afnemer niet toegestaan ter beschikking gesteld transportmaterieel voor eigen gebruik te gebruiken.

8.8 Het is Afnemer niet toegestaan om producten, afgezien van De Buurtboer-kratten, te retourneren zonder voorafgaande toestemming van De Buurtboer. Onder deze producten vallen onder andere, en niet uitsluitend, glas, papier, voedingsmiddelen, en plastic.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten

9.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is gesteld aan Afnemer, zoals onder andere tekeningen, materialen en andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij De Buurtboer. Afnemer krijgt uitsluitend het – niet overdraagbare – recht hetgeen door De Buurtboer in het kader van een Overeenkomst aan hem ter beschikking is gesteld gedurende de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter uitvoering van de tussen De Buurtboer en Afnemer gesloten Overeenkomst(en).

9.2 Het is Afnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Buurtboer, de handelsnaam, het merk, de modellen etc. van De Buurtboer te gebruiken.

Artikel 10. Klachten

10.1 Afnemer dient de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuist, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Afnemer De Buurtboer hierover Schriftelijk of telefonisch in te lichten op de datum van Levering vóór 18.00 uur.

10.2 Klachten met betrekking tot onvolkomenheden die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij Levering derhalve niet zichtbaar zijn) dienen terstond na constatering van de betreffende onvolkomenheid te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) Dagen na Levering. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Afnemer geacht de Producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door De Buurtboer niet meer in behandeling genomen. De klacht kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.

10.3 Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens De Buurtboer op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.

10.4 Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Buurtboer, onder nader door De Buurtboer te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van De Buurtboer geschiedt verzending, alsmede opslag van de zaken voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 11. Garantie

11.1 De Buurtboer staat ervoor in dat op het moment van Levering de Producten en/of diensten beantwoorden aan de overeengekomen aantallen, soorten en productspecificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst. Onze verplichtingen naar de Afnemer zijn inspanningsverplichtingen. De Buurtboer werkt met verse producten en behoudt daarom zich het recht voor om af te wijken van de overeengekomen aantallen, maten en gewichten, zonder dat Afnemer recht heeft op aanvullende levering of terugzending.

11.2 Als een Levering afwijkt van overeengekomen Producten of diensten dan kan De Buurtboer naar eigen keuze:

 • de ontbrekende Producten alsnog leveren of vervangen , of
 • de geleverde Producten terugnemen en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, ook de kosten voor het terugzenden van deze Producten worden vergoed. 
 • de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren.

De Buurtboer is in deze gevallen niet gehouden tot enig verdere vergoeding van kosten, schade en/of rente uit welke hoofde dan ook. 

11.3 De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden/zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Buurtboer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 De Buurtboer is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan De Buurtboer.

12.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productie stagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel op De Buurtboer toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per schadegeval en maximaal EUR 150.000,- (zegge: honderdvijftigduizend euro) per kalenderjaar.

12.4 De Afnemer vrijwaart De Buurtboer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de oorzaak niet aan De Buurtboer toerekenbaar is.

12.5 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen De Buurtboer is één jaar.

Artikel 13. Overmacht

13.1 De Buurtboer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

13.2 De Buurtboer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand dan mogen allebei de Partijen de Overeenkomst beëindigen, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

13.3 Als De Buurtboer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag De Buurtboer het nagekomen deel factureren.

Artikel 14. Beëindiging

14.1 De Buurtboer mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in de volgende gevallen: 

 • Afnemer overschrijdt een betalingstermijn;
 • Afnemer is failliet verklaard;
 • Afnemer surseance van betaling aanvraagt;
 • Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Afnemer (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

14.2 De Afnemer zal bij beëindiging van de Overeenkomst alle (vertrouwelijke) informatie, die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking heeft gekregen van De Buurtboer direct retourneren, zowel originelen als kopieën.

Artikel 15. Restbepalingen

15.1 Afnemer kan niet de (rechten en plichten voortvloeiende uit de) Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Buurtboer.

15.2 Afnemer is niet gerechtigd om zijn verplichtingen jegens De Buurtboer op te schorten en enig retentierecht uit te oefenen op zaken die eigendom van De Buurtboer zijn of waarop De Buurtboer op een of ander wijze aanspraak heeft. Evenmin is Afnemer tot verrekening gerechtigd.

15.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

15.4 De Buurtboer houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een Overeenkomst met De Buurtboer geeft Afnemer toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

16.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank Amsterdam. 

16.3 Indien Afnemer een consument is en De Buurtboer een geschil voor wil leggen aan de bevoegde Rechtbank te Amsterdam dan is Afnemer gerechtigd om binnen één (1) maand na aanzegging door De Buurtboer Schriftelijk aan De Buurtboer te laten weten als hij het geschil aan rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de bevoegde Rechtbank Amsterdam bevoegd is.

De Buurtboer, Amsterdam 10 december 2023.